Bevezető ellenőrzés

A nyilvántartásba vételt megelőző vizsgálat a bevezető ellenőrzés, mely a gyakorlati képzésbe bekapcsolódó gazdálkodó szervezetek kérelmére vagy néhány esetben hivatalból történik.

A területileg illetékes kamrához benyújtott levélben megfogalmazott nyilvántartási kérelem helyettesítésére a honlapunkon feltöltött „Tanuló igény bejelentése” című formanyomtatványt is elfogadjuk.

Előzetes időpont egyeztetést követően tanácsadó munkatársunk a szakértővel valamint az elméleti képzést folytató iskolának a képviselőjével felkeresik a gazdálkodót, hogy lefolytassák a nyilvántartásba vételéhez szükséges bevezető ellenőrzést, melyről helyszíni jegyzőkönyv készül.

A bevezető ellenőrzés során a szakképesítés gyakorlati oktatásához szükséges személyi (szakképzési törvény előírásai) és tárgyi feltételeit (szakmai és vizsgakövetelmény, szükséges engedélyek), valamint a dokumentáció (foglalkozási, tűz-, baleset-, munkavédelmi naplók) előkészítettségét, jogszabályi feltételek szerinti felkészültségét nézik meg a szakértők.

Egy képzőhelyen több szakképesítés gyakorlati oktatása is történhet.
A bevezető ellenőrzés során kerül meghatározásra a tanulók egy műszakban (egy időben) és az összesen oktatható létszáma szakmánként. Ha a szakértők hiányosságokat találnak, a kamara hiánypótlásra felszólító végzést, ha mindent rendben találnak, a nyilvántartásba vételről határozatot állít ki a gazdálkodó szervezet számára. A hiánypótlás elmulasztása, illetve ha a telephely a gyakorlati oktatásra nem alkalmas, nyilvántartásba vételt elutasító határozatot állítunk ki a vállalkozás részére.

A nyilvántartásba vétel határozatlan időre szól. A nyilvántartásból a képzőhely saját kérésére (megszűnt vállalkozás/telephely, nem kíván tovább képzést folytatni) vagy a jogszabályi előírások megsértése esetén hivatalból törölhető.

A tanulófoglalkoztatás tárgyi feltételei

Ahhoz, hogy egy vállalkozás, illetve vállalkozó tanulót foglalkoztasson, rendelkeznie kell az adott szakma gyakorlati elsajátításához szükséges tárgyi eszközökkel. Fontos, hogy a gépek, berendezések biztonságtechnikai szempontból is megfelelő állapotban legyenek és azokat dokumentálják. Amennyiben bizonyos eszközök hiányoznak, részképzésben (teljesítési megbízottal) más gazdálkodóval vagy az oktatási intézménnyel közösen lehet megoldani a képzési feladatot.

A gyakorlati képzéshez szükséges tárgyi eszközök listája megtalálható az adott szakma szakmai és vizsga követelményének a végén.

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=501

A tanulófoglalkoztatás személyi feltételei

A gyakorlati oktatóval szemben támasztott követelményeket a 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 31. §-a határozza meg:

31. § (1) A gyakorlati képzést folytató szervezetnél folyó gyakorlati képzésben gyakorlati oktatóként olyan személy vehet részt, aki

a)*  megfelelő szakirányú szakképesítéssel és – a (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában meghatározott kivétellel – legalább ötéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,

b) rendelkezik kamarai gyakorlati oktatói vizsga letételét igazoló tanúsítvánnyal,

c) büntetlen előéletű, és

d) nem áll a gyakorlati képzési tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

(2) Gyakorlati oktatóként elsősorban a szakoktatói képesítéssel rendelkező személyt kell alkalmazni.

(3) *  Mentesül az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelmény alól az a gyakorlati oktató, aki

a) azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, szakirányú mestervizsgával rendelkezik,

b) az oktatott, állam által elismert

ba) szakképesítés szakirányának megfelelő felsőfokú végzettséggel és legalább kétéves szakirányú szakmai gyakorlattal, vagy

bb) szakirányú szakképesítéssel és felsőfokú végzettséggel, valamint legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlattal

rendelkezik,

c) a Vendéglátóipar ágazatba tartozó szakképesítést olyan gyakorlati képzőhelyen oktatja, amely – a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter által rendeletben meghatározott – vendéglátóipari egységben folytat gyakorlati képzést, vagy

d) a hatvanadik életévét betöltötte.

(4) *  Új mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenése esetén teljesítettnek kell tekinteni az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott mestervizsga letételének követelményét, ha a gyakorlati oktató az új mestervizsga-követelmény rendeletben történő megjelenésének tárgyévét követő év szeptemberének első napjáig megkezdi a gazdasági kamara által szervezett mesterképzést, és az (1) bekezdésben foglalt egyéb követelményeknek megfelel.

    X