1. Kezdőlap
 2.  » 
 3. Szakképzés
 4.  » Vizsgadelegálás

Vizsgadelegálás

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.) 2020. január 1-jei hatálybalépése alapvető változásokat jelentett a szakképzés rendszerében. Az új rendszer 2020. szeptember 1-jén indult. A keretszabályok mellett a részletes szabályok a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben (Szkr.) találhatóak.

Jelentős változás, hogy megszűnt az Országos Képzési Jegyzék (OKJ), helyét a Szakmajegyzék vette át, amely kizárólag a szakképző intézményekben megszerezhető szakmákat foglalja magába. Lényegesen kevesebb szakma szerepel a szakmajegyzékben, mint az OKJ-ban, hiszen a kizárólag iskolarendszeren kívüli képzéseket nem tartalmazza, valamint a korábbi OKJ-s szakképesítések közül is több összevonásra, átalakításra került.

A Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai tartalma ún. képzési és kimeneti követelményekben kerültek meghatározásra.

A Szakmajegyzékben szereplő szakmák két csoportba sorolhatók, az egyik csoportot az alapfokú iskolai végzettségre épülő szakmák alkotják, a másik csoportba az érettségi végzettségre épülő (jellemzően technikus) szakmák tartoznak.

A szakképző intézmények közül az alapfokú iskolai végzettségre épülő szakmákat a szakképző iskolákban, az érettségi végzettségre épülő szakmákat a technikumokban lehet megszerezni. A szakképző iskolai képzés jellemzően 3 éves (a képzés közismereti tartalmat is magában foglal). Szakképző iskolában érettségi végzettséggel is lehet szakmát szerezni, ekkor a képzés közismereti tartalom nélküli és kétéves. A technikumokban a képzés jellemzően 5 éves és a képzés végén egyszerre érettségi végzettséget és szakmát is ad. A technikumokban szintén be lehet kapcsolódni a képzésbe érettségi végzettség birtokában, ekkor a képzés szintén csak szakmai tartalommal bír és 2 éves.

A szakmai vizsga olyan „állami vizsga, amely a szakirányú oktatás során megtanult, a képzési és kimeneti követelményekben az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását országosan egységes eljárás keretében méri”.

Jellemzői:

 • Szakmai vizsga csak a szakképző intézményekben oktatott, Szakmajegyzékben szereplő szakmák esetén tehető.
 • Szakmai vizsga csak akkreditált vizsgaközpontban tehető le, szakmai vizsgát csak akkreditált vizsgaközpont szervezhet.
 • A szakmai vizsga vizsgabizottsága 3 tagú (vizsgafelügyelő, mérést végző tag, értékelést végző tag). A vizsgafelügyelőt a területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.
 • A szakmai vizsga vizsgabizottságát az akkreditált vizsgaközpont bízza meg.
 • a vizsga minden esetben két lényeges részből áll (központi interaktív vizsgatevékenység és projektfeladat)
 • a szakmai vizsga eredményét az akkreditált vizsgaközpont a szakmai vizsgát követő öt napon belül hirdeti ki.

Jogszabályok:

VIZSGAFELÜGYELŐI PÁLYÁZAT

Felhívás a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által nyilvántartott ORSZÁGOS VIZSGAFELÜGYELŐI NÉVJEGYZÉKBE történő jelentkezésre.

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) és (3) bekezdése értelmében a szakmai vizsga vizsgabizottsága három tagból áll, amelynek ellenőrzési feladatokat ellátó tagja felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért. A vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (azaz a vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja.

A területileg illetékes gazdasági kamara a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: MKIK) általa kialakított és gondozott vizsgafelügyelői névjegyzékről delegálja a vizsgafelügyelőt az akkreditált vizsgaközpontok által szervezett alábbi szakmai vizsgákra:

 • az Szkr.-ben kiadott Szakmajegyzékben szereplő szakmák szakmai vizsgái,
 • a Szakmajegyzékben szereplő szakmák részszakmáinak szakmai vizsgái,
 • kifutó rendszerben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítések iskolai rendszerű képzéseinek szakmai vizsgái,

A vizsgafelügyelői névjegyzékbe jelen pályázati felhívás alapján lehet jelentkezni.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az innovációs és technológiai miniszter hatáskörébe tartozó 1. számú mellékletben található szakmák (szakmairányok), részszakmák tekintetében alakítja ki a vizsgafelügyelői névjegyzéket.

A pályázaton történő részvétel feltételei

A pályázaton az a személy vehet részt, aki

 • az Szkr. 134. § (2) bekezdésében előírt, a megpályázott szakmáknak, szakmairányoknak megfelelő felsőfokú szakirányú szakmai végzetességgel rendelkezik, azaz:
 1. a) technikumban megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettség, vagy
 2. b) szakképző iskolában megszerezhető szakma szakmai vizsgája esetén az ágazatnak megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel kell rendelkezni,
 • tíz év szakirányú szakmai gyakorlattal rendelkezik,
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat benyújtása

A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve a pályázati adatlaphoz tartozó kötelező mellékleteket papír alapon kell benyújtani.

A pályázati adatlap és a kötelező mellékletei:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • kamarai vagy érdekképviseleti tagság igazolása, (amennyiben van)
 • vizsgaelnöki / vizsgafelügyelői / szintvizsga névjegyzékben való szereplés igazolása (megbízólevél, igazolvány másolata amennyiben van)
 • legalább két gazdasági kamarai tagtól vagy gazdasági érdek-képviseleti szervezeti tagtól származó szakmai ajánlás (2 db ajánlás)
 • szakmai gyakorlat igazolása, alapdokumentummal alátámasztott hivatalos munkáltatói igazolás (pontos tevékenység megjelöléssel) vagy cégkivonat, amely dokumentum nem lehet 30 napnál régebbi dátummal ellátva
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy büntetlen előéletű,a pályázó 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványa.

Amennyiben a pályázó rendelkezik

 • pedagógiai végzettséggel, és/vagy
 • szakmai vizsgáztatásban vizsgaelnöki gyakorlattal, és/vagy
 • közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, és/vagy
 • szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal,

kérjük, hogy a fentieket igazoló dokumentumokat szintén csatolja pályázatához.

A pályázat benyújtásának határideje

A pályázatok benyújtása folyamatos. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal, január és augusztusi hónapokban történik. Azon pályázatok kerülnek elbírálásra, amelyek az adott évben a januári havi bírálat esetén előző év november 30-ig, az augusztus bírálat esetén június 30-ig hiánytalanul beérkeznek.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat postai úton kérjük megküldeni a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara címére: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nyilvántartásba került vizsgafelügyelőknek három évenként részt kell vennie a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által a vizsgafelügyelők részére szervezett ismeretmegújító továbbképzéseken, tréningeken és az ott megszerzett tudásukról számot is kell adni. Az első továbbképzést a névjegyzékre kerülést követő egy éven belül kell teljesíteni.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Vizsgafelügyelői névjegyzék

A pályázattal kapcsolatban további információt nyújt:

Nagyné Tolnai Éva

Telefon: 52/500-733

E-mail cím: nagyne.tolnai.eva@hbkik.hu

 

Vizsgafelügyelői pályázati adatlap

Önéletrajz_minta

GDPR_adatvédelmi tájékoztató_vizsgafelügyelői pályázathoz

Vizsgafelügyelői_pályázathoz_szakmajegyzék_(módosított)

2022.január

X